√Novel: Pengertian, Jenis, Ciri-Ciri Serta Unsur Novel

Diposting pada

Selamat datang di Dosen.co.id, web digital berbagi ilmu pengetahuan. Kali ini PakDosen akan membahas tentang Novel? Mungkin anda pernah mendengar kata Novel? Disini PakDosen membahas secara rinci tentang pengertian, jenis, ciri-ciri serta unsur. Simak Penjelasan berikut secara seksama, jangan sampai ketinggalan.

Novel: Pengertian, Jenis, Ciri-Ciri Serta Unsur Novel

Pengertian Novel

Novel ialah sebuah karya tulis prosa yang panjang menyimpan hubungan lakon kehidupan individu dengan orang di sekitarnya dengan memperlihatkan akhlak dan bentuk setiap pemeran.

Jenis Jenis Novel

Berikut ini terdapat 3 jenis jenis novel, yakni sebagai berikut:

Menurut Nyata

Menurut nyata, terdapat 2 jenis antara lain:

 • Novel Fiksi

Ialah novel yang tidak nyata ataupun tidak berlangsung pada kehidupan sebenarnya.

 • Novel Non-Fiksi

Ialah novel yang Sudah sedia ataupun nyatanya sudah tersedia.

Menurut Genre Ceritanya

Menurut genre ceritanya, terdapat 4 jenis antara lain:

 • Novel Romantis

Ialah novel yang menyimpan berbentuk cerita kasih sayang dan percintaan.

 • Novel Horor

Ialah novel yang menyimpan mengenai keadaan yang horo.

 • Novel Komedi

Ialah novel yang menyimpan lakon jenaka.

 • Novel Inspiratif

Ialah novel yang menyimpan lakon inspiratif.

Menurut Isi dan Tokoh

Menurut isi dan tokoh, terdapat 4 jenis antara lain:

 • Novel Teenlit

Ialah novel yang menyimpan lakon mengenai remaja.

 • Novel Chicklit

Ialah novel yang menyimpan mengenai perempuan muda.

 • Novel Songlit

Ialah novel yang ditarik dari sebuah lagu.

 • Novel Dewasa

Ialah novel yang menyimpan lakon seseorang dewasa.

Ciri Ciri Novel

Berikut ini terdapat beberapa ciri ciri novel, yakni sebagai berikut:

 • Beberapa kata yang diapakai ±35.000 kata
 • Menyimpan Sekurang-kurangnya 100 halaman
 • Lakon dalam novel lebih dari satu kesan, dampak dan perasaan
 • Plot lakon dalam novel lebih multipel
 • Lakon isinya lebih ekstensif
 • Mempunyai lakon yang panjang, tetapi banyak wacana yang diulang-ulang
 • Novel dicatat dengan penceritaan dan dibawa dengan penjelasan untuk memvisualisasikan keadaan yang ada di dalam novel tersebut.

Unsur Unsur Novel

Berikut ini terdapat 2 unsur unsur dari novel, yakni sebagai berikut:

Unsur Intrinsik

Unsur intrinsik ialah unsur yang dipakai untuk membentuk karangan pustaka dari dalam. Unsur intrinsik dibagi menjadi 7 bagian, antara lain:

 1. Gaya Bahasa, ialah media yang dipakai oleh novelis untuk memvisualisasikan dan mencetuskan lakon secara estetika.
 2. Alur, ialah hubungan kejadian yang menciptakan alur suatu kisah novel.
 3. Penokohan, ialah pemberian akhlak pada setiap pemain dalam sebuh fiksi.
 4. Tema, ialah utama persoalan yang diperoleh dalam sebuah lakon novel.
 5. Latar atau setting, ialah visualisasi berlangsungnya kejadian-kejadian dalam sebuah lakon melingkupi periode, lokasi, sosial budaya dan kondisi lingkungan.
 6. Sudut pandang, ialah Peletakan diri novelis dan juga cara novelis dalam memandang jenis kejadian-kejadian dalam lakon yang dibentangkan
 7. Amanat, ialah pesan yang didatangkan yang diperoleh dalam sebuah lakon dalam novel.

Unsur Ekstrinsik

Unsur ekstrinsik ialah unsur yang membentuk karangan pustaka yang bersumber dari luar. Diantaranya ialah latar belakang kehidupan novelis, latar belakang sosial novelis, latar belakang pembentukan, biografi novelis dan sejarah.

 

Demikian Penjelasan Materi Tentang Novel: Pengertian, Jenis, Ciri-Ciri Serta Unsur Novel
Semoga Materinya Bermanfaat Bagi Siswa-Siswi

 

Baca Lainnya :  Pelayanan: Pengertian Menurut Para Ahli, Unsur, Fungsi Serta Tujuan
Baca Lainnya :  √Vitamin: Pengertian, Macam-Macam, Sumber Serta Fungsi Vitamin
Baca Lainnya :  √ 2 Penjelasan Siklus Pertumbuhan Hewan Lengkap